§1 Definicje

1. Wynajmujący – RockersPro Sławomir Świdurski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, nr NIP: 8992765387, nr REGON: 36126798200000, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000552163 (Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego), która wynajmuje sprzęt muzyczny oraz sale prób

2. Najmujący – Użytkownik, który zawiera w ramach serwisu Umowę najmu

3. Sale prób –  „X Zone”, „Green Zone”, „Red Zone” mieszczące się przy ul. Hubska 20, 50-502 Wrocław

4. Wynajęcie sali na 1h ( lub wielokrotność) oznacza że czas trwania ostatniej godziny w trakcie próby to 1h zegarowa pomniejszona o czas spakowania się, wyłączenia lub zebrania sprzętu i rzeczy prywatnych. Salę należy opuścić punktualnie o godzinie zakończenia próby tak żeby następny najemca mógł wejść na swoją próbę punktualnie i o czasie.

5. X Zone – sala prób o powierzchni 12m2

6. Green Zone – sala prób o powierzchni 24m2

7. Red Zone – sala prób o powierzchni 37m2

§2 Jednorazowa rezerwacja sali prób

1. Rezerwację można dokonać telefonicznie, smsem (tel. 570 108 108 lub 660 475 100) bądź przez stronę internetową (www.prosteikrzywe.pl) podając: imię, nazwisko, tel kontaktowy, e-mail, termin próby i długość jej trwania.

2. W przypadku rezerwacji próby na krócej niż 12 godzin przed terminem rozpoczęcia próby, należy telefonicznie poinformować obsługę o dokonanej rezerwacji (tel. 570 108 108 lub 660 475 100).

3. Rezerwację sali prób uważa się za ważną wyłącznie po mailowym lub telefonicznym potwierdzeniu przez obsługę techniczną.

4. Cennik za korzystanie z sal prób znajduje się na stronie internetowej. 

5. W przypadku odwołania próby należy skontaktować się telefonicznie (tel. 570 108 108 lub 660 475 100) z obsługą techniczną.

§3 Rezerwacja abonamentowa

1. W abonamencie rezerwuje się dni lub godziny prób, na miesiąc z góry, określając dzień tygodnia, w którym mają się odbywać. Terminy mogą ulec zmianie, a tylko po uprzedniej konsultacji z właścicielem sal.

2. Rezerwację można dokonać telefonicznie, smsem (tel. 570 108 108 lub 660 475 100) bądź przez stronę internetową (www.prosteikrzywe.pl) podając: imię, nazwisko, tel kontaktowy, nazwę zespołu, termin próby i długość jej trwania.

3. Aby uzyskać rabat, płatność musi nastąpić za cały miesiąc z góry przed pierwszą próba w danym miesiącu.

4. W przypadku, nieopłacenia w terminie, próby będą rozliczane jak rezerwacje jednorazowe.

5. Dopuszczalna jest możliwość zamiany dnia i godzin próby nie później niż 24 godziny przed terminem próby. W innym przypadku odwołana próba przepada.

6. W przypadku odwołania próby (przy abonamencie miesięcznym), próba zostaje przeniesiona na inny, wspólnie ustalony termin.

7. Płatności abonamentowe z salę prób zostały określone w cenniku. 

§4 Rabaty

1. Przy wykupie abonamentu miesięcznego udzielamy rabatów (patrz cennik).                     

2. Przy wykupie abonamentu miesięcznego zespoły otrzymują 25 % rabatu na wynajem dodatkowego sprzętu muzycznego w PiK BACKLINE (www.pikbackline.pl).

3. Promocje nie łączą się ze sobą, rabaty się nie sumują.

§5 Płatność

1. Zapłata za usługę jednorazową może zostać dokonana:

a. W momencie rezerwowania terminu, za pośrednictwem systemu płatności PayU

b. Przed rozpoczęciem najmu, na miejscu, gotówką

2. Zapłata za usługę abonamentową może zostać dokonana na miejscu, gotówką.

3. Dokonanie rezerwacji i nieopłacenie abonamentu z góry za podany okres, jest równoznaczne ze zwolnieniem terminu i brakiem możliwości odbycia się prób.

4. Na życzenie klientów wystawiamy faktury za użytkowanie sali prób.

§6 Odstąpienie od umowy

1. Odwołanie próby na mniej niż 72 godziny przed próbą wiąże się z obowiązkiem zapłaty połowy ceny.

2. Odwołanie na mniej niż 24 godziny przed próbą wiąże się z koniecznością zapłaty 100% ceny.

3. Nie później niż 24 godziny przed próbą możliwa jest jednorazowa zmiana terminu próby w ramach dokonanej już płatności.

4. Pozostałe kwestie reguluje ustawa z dnia 30 maja 2014 r. (o prawach konsumenta).

§7 Reklamacje

1. Wynajmujący jest odpowiedzialny wobec Najmującego, jeżeli usługa była niemożliwa do zrealizowania w umówionej formie z winy wynajmującego.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie lub salach prób  Wynajmującego, pisemnie na adres korespondencyjny Sprzedającego: „ROCKERSPRO S. ŚWIDURSKI SPÓŁKA JAWNA”, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław, lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@prosteikrzywe.pl.

3. Reklamując usługę Najmujący jest zobowiązany do wskazania informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, określenia sposobu doprowadzenia usługi do zgodności z umową oraz danych kontaktowych Klienta.

4. Wynajmujący w ciągu 14 dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Najmującego i powiadomi go o uwzględnieniu reklamacji oraz dalszym sposobie postępowania lub nieuwzględnieniu reklamacji.

5. W przypadku, gdy składana przez Najmującego reklamacja zostanie rozpatrzona na korzyść Najmującego, Wynajmujący niezwłocznie wykona przedmiot umowy najmu. W przypadku braku możliwości wykonania usługi, Wynajmujący zwróci należność niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 7 dni.

§8 Zachowanie czystości w pomieszczeniach

1. Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania czystości oraz pozostawiania porządku po sobie w sali prób, toaletach i korytarzach.

2. Zabrania się spożywania posiłków oraz napojów alkoholowych w salach prób. 

3. Ze względu na zachowanie czystości i bezpieczeństwa dla sprzętu muzycznego, spożywanie napojów dopuszczane jest tylko w formie butelkowej (opakowania zakręcane).

4. Puste opakowania należy zachowując segregację umieścić w koszu na śmieci. 

5. Na salach obowiązuje całkowity zakaz palenia. 

6. Za szkody wyrządzone w sali prób, odpowiedzialność materialną ponoszą osoby wynajmujące. Usterki i awarie będą naprawiane na koszt sprawcy.

§9 Użytkowanie sprzętu muzycznego

1. Muzycy mogą korzystać tylko ze sprzętu muzycznego który został im udostępniony w sali prób bądź własnego. 

2. Przed rozpoczęciem próby, wszyscy członkowie zespołu zobligowani są do sprawdzenia stanu technicznego sprzętu, z którego korzystają. 

3. Jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu należy zgłosić jeszcze przed rozpoczęciem próby pracownikowi technicznemu będącemu na miejscu lub telefonicznie.

4. Użytkownicy sali prób pokrywają wszelkie straty będące następstwem nieprawidłowego korzystania ze sprzętu muzycznego.

5. Użytkowników sali obowiązuje bezwzględny zakaz siadania oraz stawiania przedmiotów na wzmacniaczach (szczególnie napojów).

6. Użytkownicy sali są zobowiązani do pokrycia kosztów napraw sprzętu, gdy awaria była wynikiem nieprawidłowego użytkowanego sprzętu.

7. Przełączanie wzmacniaczy do innych dostępnych kolumn na sali jest możliwe wyłącznie za zgodą i wiedzą obsługi technicznej.

§10 Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Klienta jest spółka ROCKERSPRO S. Świdurski Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu. Administrator przetwarza dane osobowe Najmujących zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”). 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: ido@rockers.pl lub: Inspektor Ochrony Danych ROCKERSPRO S. Świdurski Spółka Jawna, ul. Wilcza 27, 50-429 Wrocław.

3. Administrator będzie udostępniał dane osobowe Najmującego podmiotom, które współpracują z nami przy wykonaniu umowy najmu, w tym odbioru płatność za zakupione towary, jak również rezerwacji terminów.

4. Przekazane przez Najmującego dane osobowe będą przetwarzane w okresie niezbędnym do realizacji umowy najmu, a także roszczeń reklamacyjnych, jak również potwierdzenia wykonania obowiązków Administratora oraz dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko Administratorowi – jednak nie dłużej niż 10 lat od dnia przekazania Administratorowi przez Klienta jego danych.

5. Administrator stosuje zabezpieczenia informatyczne i organizacyjne mające na celu zminimalizowanie ryzyka wycieku danych, ich zniszczenia, dezintegracji, takich jak: system firewall, systemy zabezpieczeń antywirusowe i antyspamowe, wewnętrzne procedury dostępu, przetwarzania danych i odtwarzania awaryjnego, a także system kopii zapasowych działający na wielu poziomach.

6. Na zasadach określonych w RODO Klientowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

7. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Klienta przez Administratora.

§11 Postanowienia końcowe

1. Administrator strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

2. Obsługa sali może odmówić wynajęcia sali lub przerwać próbę bez podania przyczyny.

3. Wyposażenie sal prób może ulec zmianie